Synonim . NET
Internetowy słownik synonimów języka polskiego online.
Szukaj synonimów do słowa:

Synonim określić Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa określić:

dać wyraz czemuś, domówić, dookreślić, doprecyzować, nadać czemuś kształt, nadawać imię, nakreślić, narysować, naznaczyć, nazwać, obgadać, obliczyć, oddać, odkreślić, odznaczyć, odzwierciedlić, opisać, opisać cechy charakterystyczne, osadzić, oszacować, oznaczyć, podjąć ustalenie, polokować, ponaznaczać, poopisywać, pooznaczać, porozmieszczać, poumieszczać, poustalać, pouzgadniać, powyznaczać, pozakreślać, przeanalizować, przedstawić, przelać coś na papier, przeznaczyć, rozlokować, rozmieścić, rozplanować, rozrysować, rzucić coś na papier, scharakteryzować, sformułować, skonkretyzować, skonstatować, skreślić, skrystalizować, sportretować, sprecyzować, stwierdzić, ugadać, ująć, ująć w słowa, ujednoznacznić, ukazać, ukonkretnić, ulokować, umiejscowić, umieścić, umówić, unormować, urealnić, urzeczywistnić, ustalić, ustalić definicję, ustanowić, usytuować, uszczegółowić, uściślić, uwarunkować, uwiarygodnić, uwyraźnić, uzależnić od czegoś, uzgodnić, wskazać, wyartykułować, wykalkulować, wykrystalizować, wyobrazić, wyodrębnić, wypowiedzieć, wyrazić, wyszczególnić, wytknąć, wytrasować, wytyczyć, wyznaczyć, zadać, zafiksować, zakreślić, zaobserwować, zarysować, zatwierdzić, zauważyć, zaznaczyć, zdecydować o, zdecydować o czymś, zdefiniować, zdeterminować, zidentyfikować, zilustrować, zlokalizować, zobrazować

Synonimy słowa określić z podziałem na grupy znaczeniowe:

określić:

dać wyraz czemuś, narysować, oddać, odzwierciedlić, opisać, przedstawić, przelać coś na papier, rzucić coś na papier, scharakteryzować, sportretować, ukazać, wyobrazić, wyrazić, zilustrować, zobrazować

określić:

domówić, nakreślić, naznaczyć, obgadać, oznaczyć, podjąć ustalenie, poustalać, pouzgadniać, sformułować, skonkretyzować, sprecyzować, ugadać, umówić, unormować, ustalić, ustanowić, uszczegółowić, uściślić, uzgodnić, wykrystalizować, wyznaczyć, zafiksować, zdecydować o, zdecydować o czymś, zdefiniować

określić:

domówić, nakreślić, obgadać, pouzgadniać, ugadać, ustalić, uzgodnić, wyznaczyć, zafiksować, zatwierdzić

określić:

dookreślić, doprecyzować, nadać czemuś kształt, oznaczyć, sformułować, skonkretyzować, skrystalizować, sprecyzować, ujednoznacznić, ukonkretnić, urealnić, urzeczywistnić, ustalić, uszczegółowić, uściślić, uwyraźnić, wykrystalizować, zdefiniować, zdeterminować

określić:

dookreślić, doprecyzować, oznaczyć, poustalać, sformułować, skonkretyzować, sprecyzować, ujednoznacznić, ukonkretnić, ustalić, uszczegółowić, uściślić, wykrystalizować, zdefiniować, zdeterminować

określić:

nadać czemuś kształt, skonkretyzować, skrystalizować, sprecyzować, ujednoznacznić, ukonkretnić, urealnić, uwiarygodnić

określić:

nadawać imię, nazwać

określić:

nakreślić, powyznaczać, pozakreślać, sformułować, skonkretyzować, sprecyzować, ująć w słowa, ustalić, uściślić, wskazać, wyartykułować, wykrystalizować, wypowiedzieć, wyrazić, wytyczyć, wyznaczyć, zakreślić, zdefiniować, zidentyfikować

określić:

nakreślić, nazwać, opisać, poopisywać, scharakteryzować, sformułować, ująć w słowa, wypowiedzieć, wyrazić

określić: « np. cele działania »

nakreślić, powyznaczać, pozakreślać, przedstawić, sformułować, wskazać, wytknąć, wytyczyć, wyznaczyć, zakreślić, zarysować

określić: « np. wyrazić w słowach »

nakreślić, pozakreślać, sformułować, skonkretyzować, sprecyzować, ująć, wyartykułować, wypowiedzieć, zakreślić, zdefiniować

określić: « np. cele, działania »

nakreślić, powyznaczać, pozakreślać, sformułować, skonkretyzować, sprecyzować, ustalić, ustanowić, uściślić, wskazać, wyszczególnić, wytknąć, wytyczyć, wyznaczyć, zadać, zakreślić, zarysować, zdefiniować

określić: « np. granice »

naznaczyć, odkreślić, odznaczyć, oznaczyć, ponaznaczać, pooznaczać, powyznaczać, rozplanować, rozrysować, wyodrębnić, wytrasować, wyznaczyć, zaznaczyć

określić: « np. termin »

naznaczyć, sprecyzować, ustalić, ustanowić, uściślić, wskazać, wyznaczyć, zdefiniować

określić:

obliczyć, oszacować, wykalkulować

określić:

obliczyć, wskazać, wyznaczyć

określić:

opisać, przeanalizować, scharakteryzować, zdefiniować

określić:

opisać cechy charakterystyczne, scharakteryzować

określić:

osadzić, polokować, porozmieszczać, poumieszczać, rozlokować, rozmieścić, ulokować, umiejscowić, umieścić, usytuować, zlokalizować

określić: « np. termin »

oszacować, oznaczyć, powyznaczać, pozakreślać, skonkretyzować, skrystalizować, sprecyzować, ujednoznacznić, umiejscowić, ustalić, ustanowić, uszczegółowić, uściślić, uwarunkować, wskazać, wykrystalizować, wytknąć, wytyczyć, wyznaczyć, zakreślić, zdefiniować, zdeterminować, zlokalizować

określić:

powyznaczać, pozakreślać, sformułować, skonkretyzować, skrystalizować, sprecyzować, ustalić, ustanowić, wyszczególnić, wytknąć, wytyczyć, wyznaczyć, zakreślić, zdefiniować

określić:

pozakreślać, scharakteryzować, sformułować, skonkretyzować, skrystalizować, sprecyzować, ukonkretnić, ustalić, uszczegółowić, uściślić, wskazać, wykrystalizować, zakreślić, zdefiniować, zidentyfikować

określić:

przeznaczyć

określić:

sformułować, sprecyzować, ujednoznacznić, ukonkretnić, ustalić definicję, uszczegółowić, uściślić, wyznaczyć, zdefiniować

określić:

skonstatować, stwierdzić, ustalić

określić:

skreślić

określić: « np. granice »

ustanowić, wytyczyć, wyznaczyć, zakreślić, zdefiniować, zdeterminować

określić:

uwarunkować, uzależnić od czegoś, zdeterminować

określić:

zaobserwować

określić:

zauważyć


Słownik synonimów do słowa określić

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa określić znajdują się 103 synonimy. Synonimy te podzielone zostały na 30 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „określić” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.


„określić” w słownikach zewnętrznych

Pod spodem zostały umieszczone odnośniki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono materiały związane z wyrazem określić:


Tagi dla synonimów słowa określić: synonimy do wyrazu określić, inne określenia słowa określić, synonimy do słowa określić, inaczej określić, wyrazy bliskoznaczne do słowa określić.


Synonim.NET © 2014 LocaHost

Synonimy, wyrazy bliskoznaczne, słownik synonimów języka polskiego.

RegulaminKontakt