Synonim istotny Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa istotny:

arcyważny, autentyczny, bazowy, błąd kardynalny, całkowity, ceniony, cenny, centralny, charakterystyczny, czołowy, decydujący, dogłębny, dokładny, dokumentny, doniosły, dorodny, dostrzegalny, dotyczący treści, drobiazgowy, drogi, duży, dziejotwórczy, dziejowy, efektywny, eksponowany, elementarny, epokowy, faktyczny, fundamentalny, generalny, głęboki, główny, godny uwagi, godziwy, gruntowny, historyczny, hojny, imponujący, interes żywotny, kapitalny, kardynalny, kluczowy, konkretny, konstytutywny, koronny, krytyczny, liczący się, ładny, merytoryczny, na dużą skalę, na szeroką skalę, na wagę złota, naczelny, nadrzędny, najistotniejszy, najważniejszy, największy, newralgiczny, nie byle jaki, nie do przecenienia, niebagatelny, niebanalny, niebezpieczny, niebłahy, nielichy, niemały, nieobojętny, nieoceniony, niepodważalny, niepośledni, niepowtarzalny, niewąski, niewątpliwy, niezły, o dużym znaczeniu, obszerny, odpowiedzialny, ogromny, okazały, olbrzymi, oparty na faktach, osiowy, pamiętny, pierwszoplanowy, pierwszorzędny, pierwszy, piękny, poczesny, podstawowy, pokaźny, porządny, poważny, poważny decydujący, praktyczny, prawdziwy, prestiżowy, priorytetowy, problem węzłowy, prymarny, pryncypalny, pryncypialny, przełomowy, przesądzający, przewodni, przewrotowy, przodowniczy, przyzwoity, punkt zwrotny, radykalny, realny, relewantny, remont gruntowny, rewolucyjny, rozległy, rozsądny, rozstrzygający, rudymentarny, rzeczowy, rzeczywisty, silny, skrupulatny, słuszny, solidny, sowity, spory, strategiczny, szczególny, szczegółowy, sztandarowy, treściowy, trudny, trzeźwy, trzonowy, uczciwy, walny, wart podkreślenia, wart uwagi, ważki, ważny, węzłowy, wiekopomny, wielki, wiodący, właściwy, wnikliwy, wybitny, wydatny, wyjątkowy, wyjściowy, wymowny, zasadniczy, zaszczytny, zauważalny, zdecydowany, zgodny z faktami, zgodny z prawdą, znaczący, znaczny, znakomity, znamienny, zupełny, zwierzchni, zwrotny, życiowy, żywotny,

Synonimy słowa istotny z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» istotny - np. dzień, moment

» istotny - np. błąd, rola

» istotny - np. zasadnicza różnica

» istotny - np. droga każda godzina

» istotny - np. cenny wkład

» istotny - np. generalne zasady

» istotny - np. pierwszy plan

» istotny - np. świadek

» istotny - np. rola

» istotny - np. ważne spotkanie

» istotny - np. poważny wkład finansowy

» istotny - np. konkretny rozmiar

» istotny - np. suma, różnica, wzrost

» istotny - np. efektywna wartość

» istotny - np. właściwa przyczyna

» istotny - np. zmiana, różnica, głębokie przeobrażenia

» istotny - np. poważny plan

istotny:

arcyważny, centralny, decydujący, główny, kluczowy, krytyczny, newralgiczny, niebezpieczny, przełomowy, przesądzający, rozstrzygający, trudny, ważki, ważny, węzłowy

istotny:

arcyważny, decydujący, doniosły, eksponowany, fundamentalny, główny, kardynalny, kluczowy, koronny, najważniejszy, newralgiczny, niebłahy, nieobojętny, pamiętny, pierwszoplanowy, poczesny, poważny, priorytetowy, przełomowy, strategiczny, ważki, ważny, węzłowy, zasadniczy, znaczący, żywotny

istotny:

arcyważny, czołowy, doniosły, dziejowy, fundamentalny, główny, kapitalny, kardynalny, kluczowy, koronny, krytyczny, naczelny, nadrzędny, najważniejszy, newralgiczny, pierwszoplanowy, pierwszorzędny, podstawowy, poważny, priorytetowy, prymarny, przełomowy, rozstrzygający, ważki, ważny, węzłowy, zasadniczy

istotny: « np. dzień, moment »

arcyważny, decydujący, doniosły, dziejotwórczy, dziejowy, epokowy, fundamentalny, historyczny, kluczowy, krytyczny, pamiętny, przełomowy, przesądzający, przewrotowy, rewolucyjny, rozstrzygający, walny, ważki, ważny, węzłowy, wybitny, znaczący, znamienny

istotny:

arcyważny, bazowy, czołowy, decydujący, doniosły, fundamentalny, generalny, główny, kapitalny, kardynalny, kluczowy, konstytutywny, koronny, krytyczny, naczelny, nadrzędny, najważniejszy, newralgiczny, nieobojętny, pierwszoplanowy, pierwszorzędny, pierwszy, podstawowy, priorytetowy, prymarny, rozstrzygający, strategiczny, sztandarowy, trzonowy, ważki, ważny, węzłowy, zasadniczy, żywotny

istotny: « np. błąd, rola »

arcyważny, decydujący, doniosły, duży, fundamentalny, kluczowy, nadrzędny, niebagatelny, niemały, pierwszoplanowy, podstawowy, pokaźny, poważny, ważny, wydatny, zasadniczy, zdecydowany, znaczący, znaczny, żywotny

istotny:

arcyważny, decydujący, doniosły, dziejowy, epokowy, fundamentalny, główny, historyczny, kardynalny, kluczowy, koronny, najważniejszy, newralgiczny, nieobojętny, pamiętny, pierwszoplanowy, pierwszorzędny, poważny, priorytetowy, przełomowy, przewrotowy, radykalny, rewolucyjny, strategiczny, ważki, ważny, węzłowy, zasadniczy, znaczący, żywotny

istotny:

arcyważny, czołowy, fundamentalny, główny, kapitalny, kardynalny, kluczowy, koronny, naczelny, nadrzędny, najważniejszy, newralgiczny, pierwszoplanowy, pierwszorzędny, pierwszy, poczesny, podstawowy, priorytetowy, prymarny, przodowniczy, strategiczny, sztandarowy, ważki, ważny, węzłowy, wiodący, zasadniczy, żywotny

istotny:

autentyczny, faktyczny, oparty na faktach, prawdziwy, realny, rzeczywisty, zgodny z faktami, zgodny z prawdą

istotny:

bazowy, doniosły, elementarny, fundamentalny, konstytutywny, podstawowy, rudymentarny

istotny: « np. zasadnicza różnica »

bazowy, centralny, fundamentalny, główny, najważniejszy, pierwszoplanowy, pierwszorzędny, podstawowy, priorytetowy, węzłowy, zasadniczy

istotny:

błąd kardynalny, centralny, czołowy, fundamentalny, główny, kapitalny, kluczowy, naczelny, najważniejszy, osiowy, pierwszoplanowy, podstawowy, problem węzłowy, pryncypialny, zasadniczy

istotny:

całkowity, dogłębny, dokładny, dokumentny, drobiazgowy, głęboki, gruntowny, prawdziwy, skrupulatny, szczegółowy, wnikliwy, zupełny

istotny:

ceniony, cenny, doniosły, kluczowy, nieobojętny, pierwszorzędny, priorytetowy, ważny, znaczący, żywotny

istotny: « np. droga każda godzina »

cenny, drogi, na wagę złota, ważny

istotny: « np. cenny wkład »

cenny, doniosły, niebagatelny, nieoceniony, niepodważalny, o dużym znaczeniu, ważny, znaczący

istotny: « np. generalne zasady »

centralny, czołowy, fundamentalny, generalny, główny, kapitalny, kardynalny, kluczowy, konstytutywny, koronny, naczelny, nadrzędny, najważniejszy, newralgiczny, pierwszoplanowy, pierwszorzędny, pierwszy, podstawowy, priorytetowy, przewodni, przodowniczy, strategiczny, sztandarowy, ważki, węzłowy, wiodący, zasadniczy, żywotny

istotny: « np. pierwszy plan »

centralny, czołowy, decydujący, doniosły, główny, kapitalny, kardynalny, kluczowy, konstytutywny, koronny, krytyczny, naczelny, nadrzędny, najważniejszy, newralgiczny, pierwszoplanowy, pierwszorzędny, pierwszy, podstawowy, priorytetowy, prymarny, rozstrzygający, strategiczny, trzonowy, węzłowy, wiodący, zasadniczy

istotny: « np. świadek »

centralny, czołowy, fundamentalny, główny, kapitalny, kardynalny, kluczowy, koronny, naczelny, najistotniejszy, najważniejszy, osiowy, pierwszoplanowy, pierwszorzędny, podstawowy, pryncypialny, węzłowy, zasadniczy

istotny:

centralny, charakterystyczny, główny, kardynalny, kluczowy, najważniejszy, podstawowy, ważny, węzłowy, zasadniczy

istotny:

czołowy, decydujący, fundamentalny, główny, kluczowy, krytyczny, nadrzędny, najważniejszy, newralgiczny, pierwszoplanowy, podstawowy, priorytetowy, pryncypalny, sztandarowy, ważny, węzłowy, zasadniczy, żywotny

istotny:

czołowy, eksponowany, nadrzędny, pierwszoplanowy, poczesny, ważny, zaszczytny

istotny:

czołowy, eksponowany, główny, kluczowy, krytyczny, newralgiczny, odpowiedzialny, pierwszoplanowy, poczesny, strategiczny, ważny

istotny:

czołowy, decydujący, fundamentalny, generalny, główny, kapitalny, kardynalny, kluczowy, konstytutywny, koronny, krytyczny, nadrzędny, najważniejszy, newralgiczny, pierwszoplanowy, podstawowy, priorytetowy, prymarny, rozstrzygający, strategiczny, sztandarowy, walny, ważki, węzłowy, zasadniczy, żywotny

istotny:

czołowy, decydujący, doniosły, fundamentalny, kapitalny, kluczowy, koronny, krytyczny, naczelny, nadrzędny, najważniejszy, pierwszoplanowy, pierwszorzędny, podstawowy, priorytetowy, przesądzający, rozstrzygający, sztandarowy, ważki, węzłowy, zasadniczy, żywotny

istotny:

czołowy, decydujący, doniosły, fundamentalny, główny, kluczowy, krytyczny, naczelny, nadrzędny, najważniejszy, pierwszoplanowy, poczesny, priorytetowy, rozstrzygający, sztandarowy, ważny

istotny:

decydujący, doniosły, olbrzymi, poważny, silny, ważki, znaczący, znaczny

istotny:

decydujący, kluczowy, liczący się, przesądzający, ważki, ważny, zasadniczy

istotny: « np. rola »

decydujący, doniosły, duży, eksponowany, główny, kluczowy, na dużą skalę, na szeroką skalę, niebagatelny, niebłahy, nielichy, niemały, nieobojętny, niewąski, pierwszoplanowy, pokaźny, poważny, priorytetowy, spory, ważki, ważny, węzłowy, zasadniczy, znaczący, znaczny, znakomity, żywotny

istotny:

decydujący, główny, kardynalny, przesądzający, ważny

istotny: « np. ważne spotkanie »

doniosły, merytoryczny, niebagatelny, niebłahy, poważny, poważny decydujący, przełomowy, szczególny, ważki, ważny, wyjątkowy, znaczący

istotny:

doniosły, epokowy, przełomowy, wiekopomny, zwrotny

istotny:

doniosły, kluczowy, nieobojętny, relewantny, ważny, znaczący

istotny:

doniosły, interes żywotny, kluczowy, newralgiczny, nie byle jaki, niebagatelny, niebłahy, poważny, ważki, ważny, węzłowy, żywotny

istotny:

doniosły, epokowy, przełomowy, punkt zwrotny, wiekopomny

istotny:

doniosły, kluczowy, niebagatelny, niebanalny, szczególny, ważny, znaczący, znamienny

istotny:

doniosły, fundamentalny, kluczowy, liczący się, nie do przecenienia, niebagatelny, podstawowy, ważki, zasadniczy

istotny:

doniosły, główny, kluczowy, nieobojętny, poczesny, podstawowy, priorytetowy, szczególny, ważny, zasadniczy, znaczący, żywotny

istotny:

doniosły, fundamentalny, liczący się, podstawowy, ważki, ważny, zasadniczy

istotny: « np. poważny wkład finansowy »

dorodny, duży, ładny, niebagatelny, nielichy, niemały, niewąski, obszerny, okazały, pokaźny, porządny, poważny, przyzwoity, słuszny, solidny, spory, uczciwy, wydatny, znaczący, znaczny

istotny:

dostrzegalny, hojny, pokaźny, sowity, wydatny, zauważalny, znaczny

istotny:

dotyczący treści, merytoryczny, treściowy, zasadniczy

istotny: « np. konkretny rozmiar »

duży, godziwy, konkretny, niebagatelny, niebłahy, niemały, niepośledni, niewąski, niezły, okazały, pokaźny, przyzwoity, rozległy, solidny, spory, wydatny, znaczący, znaczny

istotny:

duży, godny uwagi, liczący się, niebagatelny, niebłahy, nielichy, niemały, niewąski, pokaźny, spory, ważny, wydatny, zauważalny, znaczny

istotny: « np. suma, różnica, wzrost »

duży, imponujący, niebagatelny, niebłahy, niemały, niewąski, ogromny, piękny, pokaźny, spory, wielki, znaczny

istotny:

dziejowy, niepowtarzalny, ważny

istotny: « np. efektywna wartość »

efektywny, faktyczny, prawdziwy, realny, rzeczywisty

istotny:

elementarny, fundamentalny, główny, najważniejszy, podstawowy, zasadniczy

istotny: « np. właściwa przyczyna »

faktyczny, prawdziwy, rzeczywisty, właściwy, zasadniczy

istotny:

faktyczny, niewątpliwy, prawdziwy, rzeczywisty

istotny:

fundamentalny, główny, podstawowy, ważny, zasadniczy, znaczący

istotny:

fundamentalny, główny, naczelny, nadrzędny, najważniejszy, największy, podstawowy, zwierzchni

istotny: « np. zmiana, różnica, głębokie przeobrażenia »

głęboki, gruntowny, poważny, ważny, zasadniczy

istotny:

główny, kluczowy, podstawowy, wyjściowy, zasadniczy

istotny:

główny, gruntowny, kapitalny, podstawowy, remont gruntowny, ważny, zasadniczy

istotny:

kluczowy, merytoryczny, nie byle jaki, niebagatelny, niebłahy, poważny, ważny

istotny: « np. poważny plan »

niebagatelny, poważny, ważki, ważny, zasadniczy

istotny:

praktyczny, realny, rozsądny, rzeczowy, trzeźwy, życiowy

istotny:

prestiżowy

istotny:

relewantny, wart podkreślenia, wart uwagi, ważki, ważny, znaczący

istotny:

wymowny

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Rozmawiają dwie sąsiadki:
- Wie pani, że ten sąsiad z parteru to bardzo dobry człowiek, bo cały swój dorobek przekazał na sierociniec.
- A dużo tego było?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa istotny

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa istotny znajduje się 165 synonimów. Synonimy te podzielone zostały na 61 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „istotny” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „istotny” w słownikach zewnętrznych

Niżej znajdziesz odnośniki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono materiały związane z wyrazem istotny:

» Stopniowanie słowa istotny - Stopniowanie przysłówków online.

» Odpowiedzi krzyżówkowe hasła istotny - Hasła i odpowiedzi do krzyżówek.

» Definicja słowa istotny - Słownik definicji polskich.

» Synonim wyrazu istotny - Internetowy słownik wyrazów bliskoznacznych.

» Antonim słowa istotny - Internetowy słownik wyrazów przeciwstawnych.

» Szukaj hasła istotny w Google - Wyszukiwarka Google.


Tagi dla synonimów słowa istotny: inaczej istotny, synonimy do słowa istotny, inne określenia słowa istotny, synonimy do wyrazu istotny, wyrazy bliskoznaczne do słowa istotny.

Pomoc do słownika synonimów

» Znaczenie słowa synonim

» Definicja synonimów

» Słownik synonimów

» Słownik wyrazów bliskoznacznych online

» Synonimy przykłady

» Wyrazy bliskoznaczne przykłady


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt